شهر رفیع

همه شهرهای استان خوزستان

شهر رفیع

امتیاز کاربران:
معرفی
سوغات
غذاهای محلی
گالری
نظرات
رفیع
کاربر نظر داده استاند
تاریخچه

رفیع یا کاوه شهری است در استان خوزستان. این شهر در شهرستان دشت آزادگان قرار گرفته و در سال 1385، تعداد 3,832 نفر جمعیت داشته است.
شهر کاوه در 25 کیلومتری غرب هویزه و 50? کیلومتری جنوب غرب سوسنگرد، مرکز شهرستان دشت آزادگان و در نوار مرزی واقع است. جمعیت این شهر پنج هزار نفر است.که با جمعیت قبل از جنگ قابل قیاس نیست. همه ساکنان این شهر از مردم عرب و شیعه خوزستان می‌باشند. لهجه مردم همانند لهجه استان های جنوبی عراق مثل بصره و عماره و ناصریه است. طایفه بزرگ ساکن این شهر «السواری» با ضم سین هستند، که به سه تیره بزرگ تقسیم می‌شوند: بیت نصر، بیت اعواجه، آلبوناهی.

در گ‍ذش‍ت‍ه‌ ن‍ه‌ چ‍ن‍د‌ان‌ دور ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍ر ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ د‌اش‍ت‍ن‌ ‌ام‍ک‍‍ان‍‍ات‌ و م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ س‍رش‍‍ار و ‌غ‍ن‍‍ی‌ ‌از ق‍ب‍ی‍ل‌ ‌ار‌اض‍‍ی‌ ک‍ش‍‍اورز‌ی ، د‌ام‍د‌ار‌ی‌، د‌ام‍پ‍رور‌ی، ت‍‍الاب‌ ‌ه‍ور‌ال‍‍ع‍ظی‍م‌ ص‍ی‍د و ص‍ی‍‍اد‌ی‌ ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ م‍ر‌اک‍ز ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ی‌ دش‍ت‌ ‌آز‌ادگ‍‍ان‌ ب‍ود ب‍ه‌ ن‍ح‍و‌ی‌ ک‍ه‌ ‌از ن‍ظر ک‍‍ار ‌ه‍ی‍چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍ش‍ک‍ل‍‍ی‌ در ‌ای‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ‌اح‍س‍‍اس‌ ن‍م‍‍ی‌ ش‍د. این شهر ‌از ن‍ظر ت‍ول‍ی‍د‌ات‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ک‍ش‍‍اورز‌ی ، ل‍ب‍ن‍‍ی‌ م‍و‌اد پ‍روت‍ی‍ی‍ن‍‍ی‌ ن‍ه‌ ت‍ن‍‍ه‍‍ا خ‍ودک‍ف‍‍ا ب‍ود ب‍ل‍ک‍ه‌ م‍ق‍د‌ار ق‍‍اب‍ل‌ ت‍وج‍‍ه‍‍ی‌ ب‍ه‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ای دیگر ص‍‍ادر م‍‍ی‌ ک‍رد. ‌ام‍‍ا ب‍‍ا ش‍رو‌ع‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍‍ی‌ و ‌ه‍ج‍وم‌ ن‍ی‍رو‌ه‍‍ا‌ی‌ دش‍م‍ن‌ س‍‍اک‍ن‍‍ان‌ ‌ای‍ن‌ ش‍‍‍ه‍ر م‍ج‍ب‍ور ب‍ه‌ ت‍رک‌ خ‍‍ان‍ه‌ و ک‍‍اش‍‍ان‍ه‌ خ‍ود ش‍دن‍د. حدود ? 60? درصد جوانان شهر رفیع از توابع دشت آزادگان بیکار هستند. گفتنی است اولین مسجدی که در این شهر بنا شد توسط علامه آیة الله شیخ علی کرمی فرزند آیة الله شیخ محمد طه کرمی حویزی و برادر مرجع تشیع آیة الله العظمی شیخ محمد کرمی حویزی می‌باشد.

مرتب سازی بر اساس
معرفی سوغات جدید
مرتب سازی بر اساس
معرفی غذای محلی جدید
در گذر زمان
معاصر
مرتب سازی بر اساس
Yandex.Metrica