شهر خرو

همه شهرهای استان خراسان رضوئ

شهر خرو

امتیاز کاربران:
معرفی
سوغات
غذاهای محلی
گالری
نظرات
خرو
کاربر نظر داده استاند
تاریخچه

قدمت شهرخرو حتی به قبل ازحملة مغول برمی گردد، آن چنانکه بامطالعة کتب معتبر تاریخی نیزاین مسأله به اثبات می‌رسد، به عنوان نمونه مرحوم استاد فریدون گرایلی درکتاب معروف« نیشابورشهرفیروزه »درسطری ازخرو بدین مضمون یادکرده‌است که :« مغولان برای رسیدن به نشابوراز تنگة خروگذشتند.» وباآن که نیشابور درزمان حملة مغول ازشهرهای مذهبی وعلمی وبزرگ تاریخ اسلام وجهان بوده‌است خرو نیز منطقه‌ای مستقل وماندگاربوده‌است یا به عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان به این مورداشاره کردکه : محبوبیت خرو در زمان قاجاریه نیز درگفتمان ونوشتارهای کوری که گذشت تاریخ آنها رابه فراموشی سپرده‌است آشکاربوده‌است ومهدعلیا مادرشاه قاجار نیز شناختی کوتاه ازاین منطقه داشته‌است که ذکرش در این نوشتار نمی‌گنجد.

همچنین این شهرعالمان ومفسران نامداری همچون ابوسعیدخرقی (در قرن چهارم ) وابوبکرخرقی( قرن پنجم ) را در دامان خویش پرورانیده‌است.

مرتب سازی بر اساس
معرفی سوغات جدید
مرتب سازی بر اساس
معرفی غذای محلی جدید
در گذر زمان
معاصر
مرتب سازی بر اساس
Yandex.Metrica