شهر هرسین

همه شهرهای استان کرمانشاه

شهر هرسین

امتیاز کاربران:
معرفی
سوغات
غذاهای محلی
گالری
نظرات
هرسین
کاربر نظر داده استاند
تاریخچه

      این منطقه با بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان وباستانشناسان غربی سابقه تمدن دراین حوزه به حدود هشت هزار سال می رسد نام این شهرستان دربرخی از متون کهن شاهپور خواست عنوان شده  درهرسین سه قلعه محکم  وجود داشته (قلعه داخل شهر- قلعه دزبر- قلعه سرماج) و دراین بین قلعه داخل شهر مستحکم تر بوده است لذا عنوان هرسه این مطرح شده که با اندکی تغییر به هرسین تبدیل شده است اما برخی پیشینه  کلمه هرسین  را به اعراب نسبت می دهند و چون درمرکز شهر قلعه ای مستحکم وجود داشته لذا به آن حصن الحصین گفته اند وبه ترتیب بعد ازسالیانی حصن الحصین به هرسین تغییر نام یافته است که البته برطبق مستندات تاریخی نیست وفقط به صرف گفتار پیشینیان ماندگار شده است ودلیل دیگری نیز که عنوان شده با توجه به اینکه سین درعهد باستان به معنای معبدی بوده ورب النوع ماه درآن وجود داشته به عنوان پسوند استفاده شده  که مکانی که این معبد درآن قرارگرفته  با پسوند سین می شناختند مانند قرمسین(کرمانشاه) مرسین ، بورسین ، گمیل سین ،  ریم سین ،  ابی سین لذا با توجه تعابیر ارائه شده عبارت هرسین را نیز شاید یکی از این مکانهای یاد شده دانست یا اینکه عبارت هر در ابتدای هرسین برگرفته (خُوَرْ)در زبان محلی به معنی خورشید است و هُوَرْ تلفظ میشود وسین نیز با توجه به عبارات یاد شده به معنی مکان باشد به عبارتی هُوَرْ سین یعنی مکان عبادت ومقر رب النوع آفتاب مقابل رب النوع ماه وبه معنی دیگر یعنی مکان آفتاب وکلمه هُوَرْسین به تدریج به هرسین تغییر شکل داده که به معنی عبارت هرسین واقع تر می باشد یعنی هرسین با توجه به این تعابیر یعنی شهر آفتاب .

آداب و رسوم

     مردم این شهرستان به دو صورت لکی وکردی آمیخته به زبان لکی  سخن می گویند مردمان قسمت های شمالی یا به عبارتی بخش بیستون به کردی سخن می گویند اما این کردی با لهجه مردمان کردنشین اورامانات وکردستان فرق دارد و این لهجه با عبارات کردی کرمانشاهی و لکی آمیخته شده است اما مردم جنوب این شهرستان به مرکزیت هرسین  عموما به لهجه لکی که تلفیقی است از زبان کردی و لری که زیر مجموعه گویش و زبان کردی است سخن می گویند این لهجه شباهتی نیز به لهجه فهلوی یا همان پهلوی باستان دارد وعباراتی که درمتون کهن فارسی باستان آمده در این گویش معمول و رایج است مانند پِیا= مرد ، آسِن=آهن ، آوا=آباد ، فِرَه= زیاد ، اَوُر= ابر ، زانستن = دانستن ، دَیِشت = دشت  ، توُریا= قهرکرده ، وَفْرْ=  برف ، بان = بالا ، لَوَر = چرا ، هُوَر= خورشید ، کُر= پسر و ...

مرتب سازی بر اساس
معرفی سوغات جدید
مرتب سازی بر اساس
معرفی غذای محلی جدید
در گذر زمان
معاصر
مرتب سازی بر اساس
Yandex.Metrica